Centrala:
RENA Sp. z o.o.
Bukowina Sycowska 3
56-513 Międzybórz
Tel.: +48 62 7857 706
Mob.: +48 663 400 031
E-mail: sekretariat@rena-sa.pl
NIP: 8961536421
REGON: 022330430
KRS: 0000493262

Dział sprzedaży:
Ewelina Krawczyk
Tel.: +48 62 7857 767
Mob.: +48 537 400 993
Mob.: +48 537 400 964
E-mail: ewelina.krawczyk@rena-sa.pl

Fabryka:
Bukowina Sycowska 7b
56-513 Międzybórz
Tel.: +48 62 7857 706
Mob.: +48 663 400 031
E-mail: sekretariat@rena-sa.pl

Gdzie kupić ?

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RENA S.A. z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska 40, 55-095 Mirków.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
– kontaktowania się z Panią/Panem, prowadzenia przez Spółkę marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia przez Panią/Pana w tym zakresie zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (informacje o naszych produktach i usługach), ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług, wykonywania umów, których Spółka nie jest stroną, a w związku z realizacją których uzyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe, tj. w oparciu o art. 6.1.f. RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy Spółki,
– wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów ustaw), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, tj. w oparciu o art. 6.1.c. RODO,
– wykonania umowy, której stroną jest Spółka lub może być, lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usług, prowadzenia konta w jednym z naszych serwisów, obsługę reklamacji, tj. w oparciu o art. 6.1.b. RODO;
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym:
– w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której Spółka jest stroną przez czas wykonywania tej umowy,
– w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, do dnia wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Po tym czasie dane będą przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo do wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych skutkującego obowiązkiem po naszej stronie zaprzestania ich przetwarzania;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy pomiędzy stronami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy;
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może zostać powierzone podmiotowi obsługującemu Administratora w zakresie rachunkowości na podstawie stosownych umów powierzenia.